U bijeljinskoj Biblioteci predstavljene knjige prof. dr Ristanovića i mr Lukić (foto)

Datum:

Share post:

U organizaciji JU Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ Bijeljina i Gradskog odbora SPKD „Prosvjeta“ Bijeljina sinoć su predstavljene dvije knjige, „Ogledi, besjede, eseji“ autora prof. dr Cvijetina Ristanovića i „Kad sjećanja zabole“, autorke mr Ljiljane Lukić.

Događaj je od izuzetne važnosti, jer se obilježava 120 godina SPKD „Prosvjeta“.

„Sa­dr­žaj Ri­sta­no­vi­će­vih ogle­da i stu­di­ja obra­zlo­žen je ja­sno de­fi­ni­sa­nim ci­lje­vi­ma iz­u­ča­va­nja, sa­o­bra­znim ana­li­tič­kom pri­stu­pu u tu­ma­če­nju i re­cep­ci­ji oda­bra­nih te­ma i knji­žev­nih de­la. Kom­ple­men­tar­nom pri­me­nom otvo­re­nih me­to­do­lo­ških pri­stu­pa ko­ji ima­ju upo­ri­šte u na­u­ci i te­o­ri­ji, a ba­zi­ra­ni su na spo­lja­šnjem i unu­tra­šnjem iz­u­ča­va­nju knji­žev­nog tek­sta, Ri­sta­no­vić je ba­cio ja­če sve­tlo na stva­ra­nje po­je­di­nih pi­sa­ca i vre­me nji­ho­vog ži­vo­ta – pre sve­ga, na te­mat­ski i idej­ni okvir raz­li­či­tih žan­rov­skih mo­de­la, na svoj­stva sti­la i je­zi­ka, na knji­žev­ne ju­na­ke i idej­nu slo­je­vi­tost zna­če­nja i po­ru­ka, na isto­ri­ju i mo­ti­ve na­sta­ja­nja po­je­di­nih de­la, ne za­ne­ma­ru­ju­ći pri­tom ni etič­ki i so­ci­jal­ni ka­rak­ter knji­žev­ne umet­no­sti.“ (iz pogovora Miomira Milinkovića)

„No­vi ro­man Lji­lja­ne Lu­kić Kad sje­ća­nja za­bo­le za­sno­van je na kla­sič­nom to­po­su (pro)na­đe­nog ru­ko­pi­sa, za­pra­vo Dnev­ni­ka ‘iz­ve­sne’ Je­le­ne Mi­li­vo­je­vić. Pri­ča ovog ro­ma­na sme­šte­na je u osam­de­se­te go­di­ne mi­nu­lo­ga sto­le­ća. Je­le­na Mi­li­vo­je­vić upo­zna­je na jed­nom tu­ri­stič­kom pu­to­va­nju po Ita­li­ji ‘iz­ve­snog’ Di­mi­tri­ja Mi­tju Do­ki­ća, no­vi­na­ra jed­nog be­o­grad­skog li­sta, što se okon­ča­va ro­man­som, ko­ja će za­do­bi­ti svoj sta­no­vi­ti, stro­go kon­tro­li­sa­ni happening, ali ne­će ima­ti i svoj, za po­ne­kog či­ta­o­ca, oče­ki­va­ni ili že­lje­ni kon­ven­ci­o­nal­ni happy end.

TESTNA REKLAMA

Pre­po­ru­ču­jem ovaj ro­man či­ta­o­ci­ma ko­ji će uži­va­ti u in­te­re­sant­noj, i, broj­nim za­ple­ti­ma, is­pre­ple­te­noj fa­bu­li i lič­no­sti­ma ko­je će du­go pam­ti­ti.“ (An­đel­ko Anu­šić)

„U raz­gra­na­toj na­ra­ci­ji, vi­še­sloj­na zna­če­nja ostva­ru­je kom­bi­na­ci­ja ra­zno­vr­snih iz­ra­žaj­nih po­stu­pa­ka, pu­to­pi­snog, dnev­nič­kog, di­ja­lo­škog, mo­no­lo­škog, do­ku­men­tar­nog i dru­gih sti­lo­va. Re­flek­siv­nost gra­na kroz te­mat­ske kru­go­ve mo­ti­vom kri­vi­ce bez kri­vi­ce, kao iz an­tič­ke tra­ge­di­je, u ko­joj su glav­ni li­ko­vi Je­le­na i Di­mi­tri­je Mi­tja.

Kao bo­žan­ski pu­to­kaz svje­tlu­ca sve­vre­me­na lju­bav Je­le­ne Zla­to­no­so­vić iz sred­njo­vje­kov­nog Zvo(r)ni­ka i dok­to­ra Ni­ko­la u sa­vre­me­nom pu­tu Na­de, za­pra­vo Ev­do­ki­je, igu­ma­ni­je ma­na­sti­ra Gra­ča­ni­ca i Ta­nje i Na­ta­še, či­ji će sin Ni­ko­lo na­sta­vi­ti lo­zu Te­o­do­ki­sa, od­no­sno Do­ki­ća.

Ta­ko se ži­vot, ipak, na­sta­vlja.“ (Ružica Komar)

Dešavanja u Bijeljini

Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

spot_img

POVEZANE VIJESTI

MILIČEVIĆ: Novo lice SDS – Nešković na prvom mjestu za Dom naroda BiH

MILIČEVIĆ: Imamo svoju listu za Dom naroda BiH i na prvom mjestu je Želimir Nešković Danas je u Banjoj...

BILJANA GRBOVIĆ, savjetnik u roditeljstvu: „Moguće je odgojiti dete koje može da bude duboko duševno biće, biće ljubavi“ (video)

U bijeljinskoj Biblioteci "Filip Višnjić", ove semice organizovano je besplatno predavanje "Kako da vaspitate dijete bez kritikovanja" održala...

Saudijci dobijaju fantastične automobile zbog istorijske pobjede (foto)

Svi reprezentativci Saudijske Arabije dobiće spektakularni primjerak automobila Rols-Royce Phantom nakon sjajnog prvog meča na Svjetskom prvenstvu u...

GRADONAČELNIK BIJELJINE: Produžen rok za isplatu subvencija za đačke karte

PETROVIĆ: Produžen rok za isplatu subvencija za đačke karte Ljubiša Petrović, Gradonačelnik Biheljine je rekao da je do sada...