JAVNI POZIV za dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2023. godinu

Datum:

Share post:

Na osnovu člana 31. stav 2. alineja 1.) i člana 20. Statuta Razvojne agencije Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 25/21 i 27/21), člana 17. i člana 15. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/23), a u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Grada Bijeljina za 2023. godinu, direktor Razvojne agencije Grada Bijeljina raspisuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2023. godinu

Razvojna agencija Grada Bijeljina (u daljem tekstu: Agencija) raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za samozapošljavanje mladih do 35 godina na području Grada Bijeljina u 2023. godini, (u daljem tekstu: Javni poziv) koji se odnosi na privredne subjekte sa područja Grada Bijeljina koji prema klasifikaciji djelatnosti obavljaju proizvodne i uslužne djelatnosti.

U smislu ovog javnog poziva samozapošljavanje mladih do 35 godina odnosi se na osobe koje; do objave ovog javnog poziva nisu navršile 35 godina starost i koje su se samozaposlile na način da su registrovali vlastitu djelatnost kao osnovno zanimanje u organizacionom obliku preduzetnik ili privredno društvo, u periodu od 30. septembar 2022. godine, (od dan kad je zatvoren Javni poziv nezaposlenim licima za korištenje sredstava za samozapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2022. godinu), pa sve do zatvaranja ovog javnog poziva.

1. Predmet
Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u razvoj privrede, planiranih u Budžetu za 2023. godinu, na poziciji 415 200 tekući grantovi.

Ukupni iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 100.000 KM.

Dodjela podsticajnih sredstva (u daljem tekstu: podsticaji) izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Pravilnik) i na osnovu podnesene prijave koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

2. Pravo i uslovi učešća
Pravo učešća imaju lica iz utvrđene ciljne grupe koja su se samozaposlila i registrovala vlastitu djelatnost na području Grada Bijeljina u periodu od 30. septembra 2022. godine do zatvaranja ovog javnog poziva;

Prihvatljive prijave su; samozapošljavanja iz utvrđene ciljne grupe i registrovane vlastite preduzetničke djelatnosti kao osnovno zanimanje ili privredno društvo i prijave vlasnika na 8 sati na neodređeno vrijeme u jedinstveni registar nadležnog organa, koje je izvršeno u periodu od 30. septembra 2022. godine, do zatvaranja ovog javnog poziva;

Podsticaj za samozapošljavanje dodjeljuje se radi osnivanja vlastite djelatnosti u formi preduzetnika ili osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos;

Podsticaj može ostvariti i više nezaposlenih lica koja su se udružila i osnovala privredno društvo/ortačku radnju radi samozapošljavanja ukoliko su svi osnivači u njemu zasnovali radni odnos.

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: osobe koje su navršile 35 godina starosti do objave ovog javnog poziva, udruženja građana, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava; samostalna zanimanja profesijalne djelatnosti fizičkih lica koja su registrovana u odgovarajućem registaru: advokati, notari, inžinjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti, taksisti i druga slična zanimanja, kao i zdravstvene, zubarske, predškolske i druge ustanove.

2.1 Lica koja su se samozaposlila i registrovala vlastitu djelatnost, mogu ostvariti pravo na podsticaj ako su ispunjeni sledeći uslovi:
Da su popunili prijavu za podsticaj sa jasnim planom vlastite poslovne aktivnosti i priložili propisanu dokumentaciju;
Da su do zatvaranja javnog poziva izvršili registraciju djelatnosti;
Da se obavezuju da učestvuje u obukama za preduzetnike koje će Agencija organizovati. Pri bodovanju prijave mogu se uzeti u obzir sledeći kriterijumi:
Ocjena kandidovanog projekta obrazloženog u obrascu prijave;
Vrsta djelatnosti;
Potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja sopstvenog posla (poslovni prostor, oprema), tržište; kupci dobavljači, konkurenti;
Finansijski pokazatelji.
Maksimalan iznos podsticaja koji se može dodijeliti privrednom subjektu iznosi do 7.000 konvertibilnih maraka.

3. Potrebna dokumentacija

1. Obrazac prijave sa obrazloženjem, popunjen elektronski, potpisan od strane podnosioca, a preuzima se na internet stranici www.agencijamsp.com
2. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji privrednog društva ili preduzetnika koja nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;
3. Izvod o upisu u sudski registar koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili ovjerena kopija, (izdaje Privredni sud)/ Uvjerenje iz registra preduzetnika da nije u postupku odjave djelatnosti, original ili ovjerena kopija, koja nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, (izdaje Odjeljenje za privredu);
4. Dokaz nadležnog organa da nezaposleno lice pripada ciljnoj grupi (ovjerena kopija lične karte, ili pasoša);
5. Ovjerena kopija Rješenja o registraciji u Poreskoj upravi (JIB) koje nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;
6. Ovjerena kopija poslednjeg Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti APIF/ statistika, podnose privredna društva, koje nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;
7. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama, od Poreske uprave Republike Srpske, koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv;
8. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o broju zaposlenih radnika, od Poreske uprava Republike Srpske, koja nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv,
9. Original Uvjerenja o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, (izdaje Odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina),

10. Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću popunjavaju se isključivo elektronski i preuzimaju kao sastavni dio obrazca prijave, ovjerne pečatom i potpisom odgovornog lica:
a) Izjava br.1. da projekt sa kojim učestvuju u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske ili Grada Bijeljina,
b) Izjava br.2. o saglasnosti za korištenje datih podataka

Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente, dokaze i pojašnjenja, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi.

Razmatranje prijava
Prijave na javni poziv razmatra Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava za podsticaj razvoja MSP i preduzetništva. Zadatak Komisije je da u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijuma razmotri i ocijeni prijave privrednih subjekata, sačini prijedlog rang-liste korisnika podsticaja.

Na osnovu kriterijuma, bodova i ispunjenosti uslova utvrđenih javnim pozivom i Pravilnikom Komisija utvrđuje Rang listu.

Vrednovanja prijavljenih privrednih subjekata sa iznosima podsticaja po pojedinačnom privrednom subjektu vrši se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava

Rang lista se objavljuje na internet stranici www.agencijamsp.com i oglasnoj tabli Agencije. Privredni subjekti imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

Konačnu odluku o dodjeli podsticaja donosi direktor sa iznosima podsticaja po svakom privrednom subjektu. Odluka se objavljuje na internet stranici Agencije www.agencijamsp.com

Ukoliko nakon donošenja Odluke a prije potpisivanja ugovora neki od učesnika javnog poziva kome su odobrena sredstva odustane od dodijeljenih sredstava, sredstva će se dodijeliti sledećem učesniku sa Rang liste koji ispunjava uslove javnog poziva i Pravilnika.

4. Ugovor o dodjeli sredstava
(1) Svi korisnici podsticaja nakon preuzimanja Odluke o dodjeli podsticaja dužni su da dostave:
a) Potvrdu iz banke o otvorenom žiro računu koji je naveden u prijavi za dodjelu podsticaja kao i dokaz o likvidnosti u poslednjih 6 mjeseci.
b) blanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata podsticaja u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava.
v) Izjavu o davanju saglasnosti na odobreni iznos podsticajnih sredstava.
g) Izjavu o davanju saglasnosti za objavljivanje i korištenje ličnih podataka kao rezultata javnog poziva.
(2) Ukoliko Korisnik nakon preuzimanja Odluke o dodjeli podsticaja u roku od 15 dana ne dostavi tražena dokumenta iz ovog člana, smatrat će se da je odustao od dodijeljenog podsticaja, a ugovor neće biti potpisan.
(3) Na osnovu Odluke, Agencija će zaključiti Ugovor o dodjeli sredstava sa Korisnikom kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
(4) Prenos sredstava vrši se nakon potpisivanja Ugovora sa Agencijom, u ukupnom iznosu, u roku od 30 dana nakon potpisivanja Ugovora Agencija će dati nalog za isplatu Odjeljenju za finansije koje vrši konačan prenos odobrenih sredstava sa računa Trezora Grada Bijeljina u korist Korisnika na njegov žiro račun otvoren kod poslovne banke.
(5) Privredni subjekti – korisnici podsticaja dužni su da Agenciji u svakom momentu omoguće kontrolu po osnovu projekta kojim su konkurisali na javni poziv i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Obaveze korisnika podsticajnih sredstava
Da omogući Agenciji da prati i kontroliše trajanje radnog odnosa radnika/vlasnika najmanje 12 mjeseci od dana dodjele podsticajnih sredstava;
Da o svakoj promjeni koja može uticati na okolnosti na osnovu kojih je dodijeljen podsticaj i odnose utvrđrne ugovorom u roku od 15 dana obavijesti Agenciju.
Korisnik podsticaja koji u cjelosti ili djelimično ne izvrši ugovorne obaveze dužan je Agenciji vratiti cjelokupan iznos dodijeljenih sredstava.

Podnošenje prijave
Prijava na javni poziv sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Razvojna agencija Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187 Bijeljina PREPORUČENOM poštom ili lično na gore navedenu adresu u vremenu od 7 do 15 časova, sa naznakom:

NE OTVARATI prije sastanka Komisije „Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava za samozapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2023. godinu“

Na poleđini koverte obavezno navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave ovjerenu pečatom.

Blagovremenom dostavom prijave putem pošte, smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, ovjerena pečatom prijemne pošte, sa jasno naznačenim datumom predaje, bez obzira na datum prispjeća.

Datum otvaranja: 21. septembar 2023. godine – datum zatvaranja: 19. oktobar 2023. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 19. oktobar 2023. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 055/204 024 i putem elektronske pošte email@agencijamsp.com

Broj: 875/23
Datum: 18. septembar 2023. godine.

DIREKTORA
Marko VLAČIĆ, s.r

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Futsaleri Radnika u četvrtfinalu Kupa BiH

POVEZANE VIJESTI

Futsaleri Radnika u četvrtfinalu Kupa BiH

Futsaleri Radnika plasirali su se u četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine nakon što su večeras u Istočnom Sarajevu...

BO BIJELJINA: Konkurs za izbor najboljih literarnih i likovnih radova – “Republiko Srpska u srcu te nosim, sa tobom se ponosim”

Gradska boračka organizacija Bijeljina, povodom slave Sveta Tri Jerarha, raspisala je konkurs za izbor najboljih literarnih i likovnih...

BIJELJINA: Finansiranje škola i upisna politika (foto)

Sastanak Aktiva direktora srednjih škola i predstavnika sindikata održan je 05.12.2023.godine u prostorijama JU Ekonomske škole. Sastanku su...

Snimak sa suđena Dodiku i Lukiću u Sudu BiH (video)

Ovako se Dodik ponašao u sudnici: Objavljen snimak iz Suda BiH Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas se još...