Sutra će se u Centru za kulturu u Bijeljini sa početkom u 10.00 časova održati 28. redovna sjednica Skupština Grada Bijeljina na kojoj će se naći ukupno 67 tačaka Dnevnog reda, ukoliko ne bude određenih izmjena i dopuna.

Jedna od tačaka Dnevnog reda koja će privući pažnju javnosti je svakako i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o upravljanju javnim parkiralištima u gradu Bijeljina, odnosno uspostavljanje nove zone za parkiranje u strogom centru grada, takozvane ’’Bijele’’ zone, te bi nove cijena parkiranja ako budu usvojena od strane odbornika Skupštine grada Bijeljina iznosila u Bijeloj zoni 1,5 KM, u Crvenoj zoni 1,20 KM, a u  Plavoj zoni 60 pfeninga…

„Što se tiče prijedloga odluka izdvojio bih i to da je Gradska uprava, odnosno, Kabinet Gradonačelnika i Direkcija za izgradnju i razvoj su predložili nove zone za parkiranje, da je takav Prijedlog odluka je trenutno na Dnevnom redu da se uvede u strogom centru jedna nova zona, gdje će cijena biti 1,5 KM, da Crvena zona bude 1,20, plava zona 60 pfeninga, izjavio je za portal Dešavanja u Bijeljini predsjednik Skupštine grada aleksandar Đurđević.

Vidjećemo kako će se odbornici o tome izjasniti.

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O UPRAVLjANjU JAVNIM PARKIRALIŠTIMA  U GRADU BIJELjINA

Bijeljina, maj 2024. godine

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka d) i člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 124/11 i 100/17), člana 39. stav 2. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 39. stav 2. tačka 2. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj: 9/17),  Skupština Grada Bijeljina d o n o s i

ODLUKU o izmjenama i dopunama ODLUKE O UPRAVLjANjU JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U GRADU BIJELjINA

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena člana 14. Odluke o javnim parkiralištima u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj: 16/21) i glasi:

„Član 14.“

Na javnim parkiralištima (opštim i posebnim) koja se bliže definišu Pravilnikom, uvodi se naplata parkiranja i to:

JEDNOKRATNO PARKIRANjE VISINA NAKNADE U KM (sa PDV)
Parking karta za jedan sat parkiranja – zona centar (bijela) 1,50
Parking karta za jedan sat parkiranja –  1. zona (crvena) 1,20
Parking karta za jedan sat parkiranja –  2. zona (plava) 0,60
Dnevna parking karta – 2. zona (plava) 2,50
PRETPLATA NA PARKIRANjE VISINA NAKNADE U KM (sa PDV)
Mjesečna parking karta – 1. i 2. zona 70,00
Mjesečna parking karta – 2. zona 50,00
PARKIRANjE ZA POVLAŠTENE KORISNIKE-STANARE VISINA NAKNADE U KM (sa PDV)
Mjesečna parking karta za povlaštene korisnike-stanare 20,00
DOPLATNA KARTA VISINA NAKNADE U KM (sa PDV)
Doplatna karta zbog neposjedovanja parking karte ili prekoračenja dozvoljenog vremena parkiranja, važi kao dnevna karta na dan izdavanja. 10,00
REZERVISANA PARKING MJESTA VISINA NAKNADE U KM (sa PDV)
Godišnja rezervacija parking mjesta iz člana 13. stav 1. Odluke 2.640,00
Mjesečna rezervacija parking mjesta iz člana 13. stav 2. Odluke 140,00
Rezervacija parking mjesta iz člana 13. stav 2. Odluke na period 15 dana 70,00

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.

SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA

Broj;                                                                                P R E D S J E D N I K

Bijeljina,                                                            SKUPŠTINE GRADA BIJELjINA

Datum:

                                                                                      Aleksandar Đurđević

OBRAZLOŽENjE uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima u gradu Bijeljina

I )  PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ODLUKE

Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u članu 2. stav 1. tačka d. Zakona o komunalnim djelatnostima koji propisuje da se kao komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa smatra upravljanje javnim prostorima za parkiranje vozila, dok je u članu 6. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/11 i 100/17) propisano da jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti i da svojom odlukom detaljnije propisuje uslove i način obavljanja djelatnosti, kao i materijalne, tehničke i druge  uslove, jedinicu obračuna i način naplate komunalnih usluga. Skupština jedinice lokalne samouprave je nadležna za donošenje ove odluke.

Dalje, član 39. stav 2. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21) propisuje da skupština jedinice lokalne samouprave ima nadležnost da donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tuamčenje, a član 39. stav 2. tačka 2. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) propisuje da Skupština Grada Bijeljina u okviru svog djelokruga donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje.

  1. II) RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

Grad Bijeljina raspolaže sa ukupno 855 propisno označenih mjesta za parkiranje na kojima se vrši naplata, od čega je 455 mjesta u crvenoj, a 400 mjesta u plavoj zoni.

Najveći broj objekata visoke atrakcije, kao što su objekti republičkih i lokalnih institucija, banaka, pošte i dr., smješteni su u užem gradskom jezgru i samim tim utiču na porast zahtjeva za parkiranjem. Kako bi se što većem broju korisnika omogućilo da zadovolje potrebe za obavljanjem administrativnih i drugih poslova u centru Grada, kao ozbiljan regulator ponude i potražnje za parking mjestima u gradu, primjenjuje se odgovarajuća tarifna politika, odnosno cijena parkiranja. Opšte je pravilo da što se ide više ka centru, cijena parkiranja je sve viša, odnosno način regulisanja u centru ide ka tome da se stimuliše kraće zadržavanje u centralnoj zoni, čime se postiže veća mogućnost parkiranja za više korisnika, što upravo jeste cilj izmjene cijena parkiranja i uvođenja nove parking zone u Bijeljini.

U pogledu prethodno navedenog, planirano je uvođenje nove zone „centar“, koja bi obuhvatala usko gradsko jezgro gdje je neophodno povećati izmjenu parkiranja, odnosno broj parkiranja po jednom parking mjestu u jedinici vremena. Planirana zona „centar“ obuhvata: parkiralište iza Biblioteke, Ulica Vuka Karadžića, dio Ulice Kneginje Milice (od raskrsnice sa Trgom kralja Petra I Karađorđevića do Biblioteke-lijeva strana ulice), Trg kralja Petra I Karađorđevića, dio Ulice Meše Selimovića (od poprečne ulice pored Muzičke škole prema Trgu kralja Petra I Karađorđevića) i poprečna ulica pored Muzičke škole koja spaja ulice Karađorđeva i Meše Selimovića).

Ukupan broj parking mjesta koja na navedenim lokacijima prelaze iz crvene u zonu „centar“ iznosi 140, a cijena parkiranja (sa uključenim PDV-om) se na navedenim lokacijama povećava sa 1,00 KM/sat na 1,50 KM/sat bez mogućnosti kupovine mjesečne parking karte kako bismo omogućili isključivo kratkotrajna parkiranja u cilju zadovoljavanja potreba za obavljanjem administrtivnih potreba u uskom gradskom jezgru.

U obuhvatu crvene zone (1. zona), pored lokacija koje se izuzimaju i prelaze u zonu „centar“, sljedeće ulice iz plave zone prelaze u crvenu zonu: dio Ulice Meše Selimovića (od raskrsnice sa Majevičkom ulicom do poprečne ulice pored autobuske stanice), dio Karađorđeve ulice (od raskrsnice sa Ulicom Kneza Miloša do raskrsnice sa Ulicom Vojvode Stepe) i Atinska ulica. Na taj način se izvršava ravnomjernija raspodjela zona prema udaljenosti od centra Grada. Ukupan broj parking mjesta koja u navedenim ulicama prelaze iz plave u crvenu zonu iznosi 66, tako da će crvena zona u budućem sistemu imati 381 parking mjesto. Cijena parkiranja (sa uključenim PDV-om) se u crvenoj zoni povećava sa 1,00 KM/sat na 1,20 KM/sat, pri čemu ostaje mogućnost kupovine mjesečne karte.

Obuhvat plave zone se u cilju uređenja parkiranja i otvaranja mogućnosti korišćenja većem broju korisnika proširuje sa dvije nove lokacije, parkiralište kod Saborne crkve u Ulici Jovana Dučića, kapaciteta 80 parking mjesta i parkiralište kod nove autobuske stanice u Ulici Živojina Mišića, kapaciteta 32 parking mjesta. Broj parking mjesta u plavoj zoni povećan je za 46 i iznosiće 446. Cijena parkiranja u plavoj zoni se povećava sa 0,50 KM/sat na 0,60 KM/sat, dok će dnevna karta biti uvećana sa 2,00 KM/sat na 2,50 KM/sat.

Novoformirani sistem naplate parkiranja u gradu Bijeljini, obuhvataće 112 mjesta više, odnosno ukupno 967 parking mjesta.

Tabela 1: Broj parking mjesta na kojima se vrši naplata u postojećem i planiranom sistemu

Broj parking mjesta
Zona Postojeći Planirani
„Centar“ 140
Crvena (1. zona) 455 381
Plava (2. zona) 400 446
UKUPNO: 855 967

Pored osnovnog cilja unapređenja funkcionisanja sistema parkiranja kroz tarifnu politiku i reorganizaciju zona naplate, važno je uzeti u obzir i cijene roba, radova i usluga koje su u periodu od posljednje korekcije cijene parkiranja u značajnoj mjeri porasle uzrokovane raznim faktorima kao što su geopolitička dešavanja, pandemije, transport i dr. Cijene parkiranja u gradu Bijeljini posljednji put su korigovane 2014. godine kada su definisane cijene parkiranja od 1,00 KM/sat za crvenu zonu i 0,50 KM/sat za plavu zonu, dok ostale cijene od formiranja 2007. godine nisu mijenjane.

Cijena minimalne plate u Republici Srpskoj 2014. godine iznosila je 370,00 KM, dok je sada taj iznos 900,00 KM, što je posebno važno zbog povjeravanja poslova kontrole preduzeću „Patriot“ d.o.o, usljed čega su cijene usluga prema njima korigovane od strane JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ d.o.o. za 56%.

Treba uzeti u obzir da je „Patriot“ d.o.o. društveno-odgovorno preduzeće koje, prije svega, zapošljava ratne vojne invalide iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i da najveći dio prihoda od naplate parkiranja ide upravo preduzeću „Patriot“ d.o.o. za usluge kontrole sistema koje oni pružaju.

Kako bi sistem upravljanja i kontrole parkiranja bio održiv, a u skladu sa višegodišnjim promjenama na tržištu, izvršeno je povećanje cijene za povlaštene korisnike i za rezervaciju parking mjesta.

Prateći rast cijena na tržištu, usklađivanje cijena parkiranja u cijelom okruženju je već usvojeno, a trenutne cijene na području Grada Bijeljina su najniže u odnosu na druge gradove u okruženju.

Tabela 2: Poređenje trenutnih cijena parkiranja u gradovima okruženja (izraženo u KM sa PDV-om)

Grad Zona 1, Crvena           1 sat Zona 1, Crvena dnevna Zona 2, Plava              1 sat Zona 2, Plava              dnevna Zona 3, Zelena              1 sat Zona 3, Zelena              dnevna Povlašte-na stanarska Univerzalna, Crvena zona Mjesečna Plava zona Mjesečna Zelena zona
1. BIJELjINA 1.00 / 0.50 2.00 / / 10.00 60.00 40.00 /
2. TUZLA 2.00 6.00 1.00 5.00 0.50 4.00 25.00 100.00 60.00 40.00
3. ZVORNIK 1.00 5.00 0.50 3.00 0.50 3.00 20.00 50.00 40.00 40.00
4. BRČKO 1.00 4.00 0.60 2.50 0,40 1.50 10.00 / / /
5. BANjA LUKA 2.00 7.00 1.00 5.00 / / 10.00 100.00 60.00 /
6. TREBINjE 2.00 / 1.00 8.00 / / 15.00 100.00 30.00 /
7. SARAJEVO 2.00 20.00 1.00 10.00 1.00 10.00 55.00 150.00 75.00 50.00

 

POSTOJEĆI RASPORED ZONA NAPLATE PARKIRANjA

PLANIRANI RASPORED ZONA NAPLATE PARKIRANjA

 

III)  FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove odluke nisu potrebna finansijska sredstva.

                                                                                   OBRAĐIVAČ

                                                           Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

                                                                       i zaštitu životne sredine

                                                                       p.o. GRADONAČELNIKA

                                                           Bogdan Tadić, master inž.elektr. i računarstva

Gradonačelnik je utvrdio PRIJEDLOG ODLUKE O UPRAVLjANjU JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U GRADU BIJELjINA, te ga upućuje Skupštini Grada na pretres i usvajanje.                                 

GRADONAČELNIK GRADA BIJELjINA

Ljubiša Petrović

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име