O G L A S o prodaji imovine: “Veterinarska stanica” a.d. Bijeljina – u stečaju (prva prodaja) 
 
“Veterinarska stanica” a.d. Bijeljina – u stečaju
Bijeljina, 13.6.2022. godine
 
Na osnovu člana 73, 155, 157 i 166. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/2016) i Odluke Skupštine povjerilaca “Veterinarska stanica” a.d. Bijeljina – u stečaju od 12.4.2022. godine u predmetu stečajnog postupka kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 59 0 St 037453 21 St, objavljuje se sljedeći
 
O G L A S
o prvoj prodaji imovine
 
I PREDMET PRODAJE:
 
Stečajni upravnik prodaje kombinovanom metodom putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije uz prikupljanje pismenih ponuda sljedeću nepokretnu i pokretnu imovinu:
 
  1. Nepokretnu imovinu, poslovne zgrade u privredi i gradjevinsko zemljište, ulica Račanska 56, Bijeljina, upisano u LN broj 847, ZK uloške 13552 i 820 sve k.o. Bijeljina 2, označene kao 1578/1 i 1578/2 sa pravom svojine, trajnog prava korištenja i posjeda stečajnog dužnika 1/1.
 
Procijenjena, tržišna, vrijednost nepokretnosti prema vještaku građevinsko-arhitektonske struke iznosi 803.600,00  KM  (slovima: osamstotrihiljadešesto i 00/100 konvertibilnih maraka). Na nepokretnoj imovini nema upisanih tereta.
 
Zajedno sa nepokretnom imovinom prodaje se u paketu i pokretna imovina-oprema koja se nalazi u objektu, ukupne procijenjene vrijednosti 1515,00 (hiljadupetstopetnaest konvertibilnih maraka) KM.
 
Zainteresovani kupac dužan je da uplati depozit u visini od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka)  prema instrukcijama datim u daljem tekstu ovog oglasa.
 
Napomena 1: Kupac ove imovine (tačka 1. Oglasa) je dužan kompletnu arhivu koja se nalazi u sjedištu stečajnog dužnika, Račanska 56, Bijeljina, preuzeti, adekvatno zbrinuti i čuvati u sklada sa propisima o arhivskoj djelatnosti i u zakonskim rokovima.
 
Napomena 2: Dio ove nepokretne imovine, sprat poslovne zgrade u privredi, izdat je u zakup.
 
  1. Nepokretnu imovinu, zemljište, namjena građevinsko zemljište, Šinteraj, upisano u LN broj 5393 k.o. Bijeljina 1, označene kao k.č. broj 4320/1, 4321/1 i 4321/2 sa pravom svojine stečajnog dužnika 1/1.
 
Procijenjena, tržišna, vrijednost nepokretnosti prema vještaku građevinsko-arhitektonske struke iznosi 258.200,00  KM (slovima: dvjestopedesetosamhiljadadvjesto i 00/100 konvertibilnih maraka). Na nepokretnoj imovini nema upisanih tereta.
 
Zainteresovani kupac dužan je da uplati depozit u visini od 10% od procijenjene vrijednosti nepokretnosti prema instrukcijama datim u daljem tekstu ovog oglasa.
 
  1. Nepokretnu imovinu, objekat zdravstvene djelatnosti, ostali objekti, građevinsko i ostalo zemljište, upisano u LN broj 439 k.o. Janja 1, u A listu i A1 listu broj poduloška 1, označene kao k.č. broj 3082/1, 3083/1 i 3083/2 sa pravom svojine stečajnog dužnika 1/1.
 
Procijenjena, tržišna, vrijednost nepokretnosti prema vještaku građevinsko-arhitektonske struke iznosi 73.500,00 KM (slovima: sedamdesettrihiljadepetsto i 00/100 konvertibilnih maraka). Na nepokretnoj imovini nema upisanih tereta.
 
Zajedno sa nepokretnom imovinom prodaje se u paketu i pokretna imovina-oprema koja se nalazi u objektu, ukupne procijenjene vrijednosti 140,00 (slovima: stočetrdeset konvertibilnih maraka) KM.
 
Zainteresovani kupac dužan je da uplati depozit u visini od 10% od procijenjene vrijednosti nepokretne i pokretne imovine zbirno, prema instrukcijama datim u daljem tekstu ovog oglasa.                                                       
 
  1. Nepokretnu imovinu, poslovna zgrada u privredi, građevinsko i ostalo zemljište, upisano u LN 853, ZK uloške 786 i 1993 sve k.o. Crnjelovo Gornje, označene kao k.č. broj 326/1 i 326/2 sa pravom svojine, korištenja i posjeda stečajnog dužnika 1/1.
 
Procijenjena, tržišna, vrijednost nepokretnosti prema vještaku građevinsko-arhitektonske struke iznosi 77.700,00 KM (slovima: sedamdesetsedamhiljadasedamsto i 00/100 konvertibilnih maraka). Na nepokretnoj imovini nema upisanih tereta.
 
Zajedno sa nepokretnom imovinom prodaje se u paketu i pokretna imovina-oprema koja se nalazi u objektu, ukupne procijenjene vrijednosti 110,00 (slovima: stodeset konvertibilnih maraka) KM.
 
Zainteresovani kupac dužan je da uplati depozit u visini od 10% od procijenjene vrijednosti nepokretne i pokretne imovine zbirno, prema instrukcijama datim u daljem tekstu ovog oglasa.        
 
   II USLOVI PRODAJE:
– Imovina se prodaje pojedinačno, po navedenim lokacijama. U okviru pojedine lokacije imovina se prodaje  u kompletu (nepokretna i pokretna imovina iz tačke 1, 3 i 4 oglasa). Nema mogućnosti pojedinačnog licitiranja i kupovine imovine (pokretne ili nepokretne) po pojedinim lokacijama. Procijenjena vrijednost je početna cijena ispod koje se imovina neće prodavati.
– Prednost pri kupovini ima ponuđač koji da ponudu za kupovinu kompletne nepokretne i pokretne imovine iz tacke 1,2,3 i 4.
–  Oglašena imovina se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a stečajni dužnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji. Detaljan pregled imovine i pregled prodajne dokumentacije može se izvršiti svaki radni dan uz prethodni dogovor i u usaglašenom terminu sa stečajnim upravnikom.
– Javna prodaje će se provesti kombinovanom metodom prikupljanjem pismenih ponuda i javnim nadmetanjem na način da se postigne najviša ponudjena cijena za prodaju. Pismene ponude u zatvorenoj koverti dostavljaju se najkasnije do 22.7.2022. godine, putem preporučene poštanske pošiljke na adresu stečajnog dužnika “Veterinarska stanica” a.d. Bijeljina – u stečaju, Račanska 56, Bijeljina, sa naznakom “PONUDA ZA PRODAJU IMOVINE”-NE OTVARATI. Ponuda treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:
-Pismo-ponudu sa memorandumom ponudjača sa nazivom, adresom i kontakt telefonom za pravna lica, ime i prezime, adresa i kontakt telefon za fizička lica,
– ovjerena kopija registracije, JIB-a za pravna lica i PDV broja,
-ovjerena kopija lične karte za fizička lica,
-jasno preciziranu imovinu koja se kupuje sa navedenom cijenom,
– dokaz o uplati depozita.
Ponudjač je dužan da dostavi svu navedenu dokumentaciju u sadržaju ponude, u suprotnom iste neće biti razmatrane.

–  Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit najkasnije do 22.7.2022. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 5540010000578880 otvoren kod Naša banka  a.d. Bijeljina. Učesnici sa uplatama depozita nakon 22.7.2022. godine ne mogu učestvovati na licitaciji, odnosno takve ponude neće biti ni razmatrane. U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanja ponudjača od iste, uplaćeni depozit se neće vraćati ponudjaču.
–  Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne starijim od 3 mjeseca.
–  Uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije, kao i sve druge informacije, zainteresovana lica mogu dobiti svakog radnog dana u prostorijama stečajnog dužnika u Bijeljini, Račanska 56,  po prethodnoj najavi na broj tel. +387(0)65/910-419 ili broj +387(0)65/811-343.

–  Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja dana 27.7.2022. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama stečajnog dužnika u Bijeljini, Račanska 56.
– Otvaranje ponuda i javno nadmetanje (licitaciju) će sprovesti komisija od tri člana.
–  Javno nadmetanje održaće se ukoliko je najmanje jedno lice ispunilo uslove iz oglasa, dostavilo valjanu ponudu, u navedenom roku uplatilo iznos depozita, te se registrovalo kao učesnik na javnom nadmetanju. Nakon evidentiranja prisutnih, Komisija će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda i pročitati naziv ponudjača i cijenu za imovinu koja je predmet prodaje.  U slučaju da je samo jedan ponudjač dostavio ponudu, isti se može proglasiti pobjednikom ukoliko je dostavio valjanu ponudu. Ukoliko ponudu dostavi više ponudjača sa istom ili različitom cijenom, Komisija će ih pozvati da, ukoliko žele, izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Komisija će proglasiti pobjednikom ponudjača koji je ponudio najveću cijenu. Zapisnik o prodaji dužni su potpisati svi učesnici.  O rezultatima nadmetanja ponudjači će biti obavješteni.
Stečajni upravnik zadržava pravo da uslove i dokumentaciju izmjeni, dopuni ili otkaže prodaju najkasnije do dana otvaranja ponuda, kao i na sam dan licitacije u slučaju kršenja procedura, narušavanja reda ili ometanja prodaje od strane bilo kog učesnika.
–  Stečajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca i oglašava isti na oglasnoj tabli stečajnog dužnika.
– Nakon što kupac uplati kompletnu ponudjenu cijenu za imovinu iz oglasa, stečajni upravnik će sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti notarski ugovor.
– Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od 15 (petnaest)  dana od dana održavanja javne prodaje, uplatom na račun stečajnog dužnika broj: 5540010000578880 kod Naša banka  a.d. Bijeljina, nakon čega će se pristupiti zaključenju notarskog ugovora. U slučaju da kupac ne uplati licitiranu cijenu ili u ostavljenom roku ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, gubi pravo na povrat depozita, te će se prodaja tom ponuđaču smatrati nevaljanom. U tom slučaju, stečajni upravnik će pisanim putem pozvati drugog najpovoljnijeg ponuđača da uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u roku od 8 (osam) dana po prijemu pismenog poziva od stečajnog upravnika, nakon čega će se pristupiti zaključenju notarskog ugovora, a ukoliko ni drugi najpovoljniji ponudjač ne uplati kupoprodajnu cijenu u ostavljenom roku ili u ostavljenom roku ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, gubi pravo na povrat depozita, te će se prodaja i tom ponudjaču smatrati nevaljanom, a stečajni upravnik će pod istim uslovima i rokovima pozvati trećeg najpovoljnijeg ponudjača da uplati kupoprodajnu cijenu i pristupi zaključenju notarskog ugovora. Ukoliko i treći ponudjač ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ne pristupi zaključenju notarskog ugovora gubi pravo na povrat depozita a javna prodaja će se smatrati nevaljanom.
– Kupac imovine iz tačke 4. ovog oglasa je dužan kompletnu arhivu koja se nalazi u sjedištu stečajnog dužnika preuzeti, adekvatno zbrinuti i čuvati u sklada sa propisima o arhivskoj djelatnosti i u zakonskim rokovima.
– Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnim evidencijama, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući kapitalnu dobit snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Svi troškovi utovara, demontaže i ostalih troškova koji mogu nastati u pogledu pokretne imovine padaju na teret kupca. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.
 
Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem, uz prikupljanje pismenih ponuda, objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine”, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i na poslovnim prostorijama stečajnog dužnika, Račanska 56, Bijeljina.
                                                                                                                                                         Stečajni upravnik
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име