Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka 19. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), a u skladu sa članom 14 Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, („Službeni glasnik BiH“, br. 31/24), Centralna izborna komisija BiH raspisuje

JAVNI OGLAS

za izbor instruktora u Tim instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora

I Opšte napomene

Objavljuje se Javni oglas za izbor instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicma u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: instruktor).

Kandidat za instruktura ne smije biti član političke stranke niti obavljati funkciju u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili finansijski povezanim s političkom strankom, niti smiju biti uključeni u bilo kakve aktivnosti političke stranke i moraju biti u mogućnosti da obavljaju svoje dužnosti na politički nepristrasan način.

Izabrani instruktor, kao dio jedinstvenog Tima instruktora, biće raspoređen za rad u tim za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora za svaku osnovnu izbornu jedinicu u Bosni i Hercegovini.

Prijava na Javni oglas vrši se pisanom prijavom sa biografijom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

II Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to:

Opšti uslovi
1. Prijavljeni kandidat mora biti lice sa pravom glasa tj. da je upisan u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine (da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini).
2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže javnim oglasom.
3. Za instruktora ne može biti imenovano lice:
a. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
b. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, ssim u slučajevima kada je kandidat za instruktora osoba iz člana 2.12 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
c. koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim opštim i posljednjim lokalnim izborima 
d. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi
– da ima završen VII/1 stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ili VI ili IV stepen stručne spreme; da posjeduje vještine za uspješno izvođenje obuke i prenos znanja i po mogućnosti certifikat izdat od Centralne izborne komisije BiH o uspješnom završetku obuke za instruktore predsednika i članova birakih odbora;
– da posjeduje iskustvo u provedbi izbora članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru, ali ne po prijedlogu političkog subjekta, rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora.

III Potrebna dokumentacija

1. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac),
2. Svojeručno potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3. Izbornog zakona BiH,
3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, odnosno višoj i/ili srednjoj školi,
4. Dokaz da kandidat posjeduje iskustvo u provođenju izbora (fotokopija certifikata Centralne izborne komisije BiH o završenoj obuci za instruktora predsjednika biračkih odbora, fotokopija rješenja o članstvu u izbornoj komisiji ili članstvu u biračkom odboru, uvjerenje od izborne komisije da je kandidat pružao pomoć u provođenju izbora).

IV Objava Javnog oglasa
Javni oglas će biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba, u tri dnevne novine, na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram na kojim Centralna izborna komisija BiH ima svoje naloge, na internet stranicama opština/gradova, odnosno izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u BiH i na oglasnim pločama opština/gradova.

V Rok i način podnošenja prijava
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba.
Prijave na Javni oglas sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova kandidati će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem elektronske pošte na adresu: kontakt@izbori.ba, putem pošte na adresu Centralne izborne komisije BiH: Danijela Ozme broj 7, 71000 Sarajevo, ili lično u sjedištu Centralne izborne komisije BiH na navedenoj adresi.

Prema tekstu Javnog oglasa za izbor instruktora u Tim instruktora zaduženih za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika na biračkom mjestu, neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave pristigle po ovom Javnom oglasu neće biti razmatrane.

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na ovaj Javni oglas neće se vraćati. Organ koji je zadužen za provođenje postupka provođenja procedure izbora instruktora po Javnom oglasu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Nakon isteka roka za objavu Javnog oglasa, Centralna izborna komisija BiH će formirati Listu uspješnih kandidata po osnovnim izbornim jedinicama. Prilikom formiranja Liste uspješnih kandidata prednost će imati kandidat koji priloži certifikat CIK BiH o završenoj obuci za predsjednike i članove biračkih odbora, trenutni i bivši članovi izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u BiH, kao u kandidat koji posjeduje veće izborno iskustvo.

Centralna izborna komisija BiH će imenovati instruktore za svaku osnovnu izbornu jedinicu u BiH.

U tekstu se takođe navodi da će se sa kandidatom koji bude primljen po ovom Javnom oglasu zaključiti Ugovor o djelu. U slučaju da izabrani kandidat odustane od angažmana, predsjednica CIK BiH će donijeti odluku o prijemu sljedećeg kandidata sa Liste uspješnih
kandidata.

INstruktor koji bude izabran, obavezan je da prođe obuku, testiranje i certifikovanje koje će organizovati Centralna izborna komisija BiH. Nakon što preuzme certifikat, instruktor će imati obavezu da izvrši obuku predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika, prema Planu i programu obuke predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika kojeg donosi CIK BiH. Visinu naknade za rad instruktora, CIK BiH će odrediti posebnom odlukom.

Odluka Centralne izborne komisije BiH o izboru instruktora po ovom Javnom oglasu je konačna. Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove obaviće se onlajn intervju, nakon kojeg će nadležna služba Centralne izborne komisije BiH sačiniti Izvještaj i utvrditi Listu uspješnih kandidata i iste dostaviti predsjednici CIK BiH.

Kandidati će o vremenu održavanja onlajn intervjua biti obaviješteni dostavom skeniranog obavještenja putem elektronske pošte kandidata, najkasnije tri dana prije održavanja onlajn intervjua, a isto obavještenje biće postavljeno i na internet stranici www.izbori.ba.

Ako kandidat ne pristupi onlajn intervjuu u tačno zakazanom terminu, smatraće se da je odustao od oglasne procedure.

Za sva dodatna obavještenja zainteresovani kandidati ce telefon Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH 033/251-331.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име