SRPSKA OPEN: Predstavljamo najveća imena – Ne­na­d Zi­mo­njić

Datum:

Share post:

Re­kao je kraj, ne i zbo­gom „bije­lom spor­tu“, jer šam­pi­oni to ne ra­de. Os­ta­vio je od­škri­nu­ta vra­ta za po­vra­tak na te­nis­ki te­ren, do­vo­ljno da ih vi­di i ši­rom otvo­ri Srpska open i po­zo­ve ga da po­kaže i Ba­nja­lučani­ma zbog čega je 50 sedmica bio svjet­ski broj je­dan u dubl kon­ku­ren­ci­ji.

Ova­ko su or­ga­ni­za­to­ri Srpska ope­na na­ja­vi­li po­vra­tak na te­ren je­dnog od naj­bo­ljih dubl igrača svih vre­me­na i vi­šes­tru­kog osva­jača grend slem ti­tu­la.

Na­ra­vno, ri­ječ je Ne­na­du Zi­mo­njiću, čiji se te­nis­ki po­dvi­zi te­ško mo­gu opi­sa­ti u ne­ko­li­ko re­do­va. Put do te­nis­kih vi­si­na Zi­mo­njić je počeo 1999. go­di­ne ka­da je osvo­jio svo­ju prvu ti­tu­lu u pa­ru sa Ma­ksom Mir­njijem, a sta­ni­ca je bi­la Del­rej Bič.

Go­di­ne 2005. osva­ja prvi grend slem u Aus­tra­li­ji, u pa­ru sa Rus­ki­njom Je­le­nom Bo­vi­nom. U pre­bo­ga­toj ka­ri­je­ri Zi­mo­njić je 54 pu­ta osva­jao ATP pe­har. Naj­veće us­pje­he Srbin je os­tva­rio igra­jući u pa­ru sa Ka­nađani­nom Da­ni­je­lom Nes­to­rom.

Sa njim je osvo­jio Vim­bldon 2008. i 2009, Ro­lan Ga­ros 2010, ATP za­vršni šam­pi­onat 2008. i 2010, kao i ve­li­ki broj ti­tu­la na, uslo­vno rečeno, ma­njim tur­ni­ri­ma. Godine 2010. na Ro­lan Ga­ro­su osvo­jio je prvo mes­to u mje­šo­vi­toj kon­ku­ren­ci­ji sa Ka­ta­ri­nom Sre­bo­tnik, a u mu­škim pa­ro­vi­ma sa Da­ni­je­lom Nes­to­rom, čime je pos­tao je­di­ni te­ni­ser u is­to­ri­ji, po­red Maj­ka Bra­ja­na, ko­ji je osvo­jio du­plu kru­nu. Zi­mo­njić je sa Sre­bo­tni­ko­vom osvo­jio i Aus­tra­li­jen open 2004. i 2008, Ro­lan Ga­ros 2006, kao i Vim­bldon 2014. godine.

On je bio du­go­go­diš­nji se­le­ktor Dej­vis kup re­pre­zen­ta­ci­je Srbi­je, a kao igrač sa ovom ze­mljom osvo­jio je Dej­vis kup 2010. go­di­ne. Četi­ri pu­ta je igrao na Olim­pij­skim igra­ma, a naj­bo­lji re­zul­tat mu je čet­vrtfi­na­le mu­ških pa­ro­va u Lon­do­nu 2012.

Zi­mo­njić se, na op­šte za­do­volj­stvo svih, vraća na te­ren, uz po­ru­ku da ni­ka­da zva­nično ni­je okačio re­ket o klin, već da su ga po­vre­de, a po­tom i ope­ra­ci­je, ome­le da u svo­ju ri­zni­cu do­da još poko­ji ATP pe­har. Možda slje­deći bu­de baš u Ba­nja­lu­ci.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: nezavisne.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

POVEZANE VIJESTI

Ljubiša Petrović pozvao Viškovića i ministre Minića i Košarca na razgovor u Bijeljini o otkupnoj cijeni pšenice

Saopštenje Gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića prenosimo u cjelosti: "Gradonačelnik Bijeljine LJubiša Petrović je uputio poziv predsjedniku Vlade Republike Srpske...

VODE SRPSKE: Upozorenje – Mogućnost izlivanja bujičnih vodotoka zbog najavljenih čestih padavina i lokalnih nepogoda

Saopštenje JU "Vode Srpske" prenosimo u cjelosti: "Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda do 12. juna se u cijeloj Republici...

GRADAŠČEVIĆ: Gradonačelnik Bijeljine se zahvalio na podršci – otkaz dobilo 3 Bošnjaka u Gradskoj upravi (foto)

Povodom uručenja otkaza 3 Bošnjaka u Gradskoj upravi Bijeljina, oglasio se i potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina i odbornika...

Petrović Vladi RS predao projekte i zahtjev za raspuštanje Skupštine Grada Bijeljina (foto)

Danas smo predali inicijativu za raspuštanje gradske skupštine grada Bijeljina nakon neuspjelog i sramnog referenduma koji je inicirala...