UIO BiH hitno PRODAJE kravu i telePored svakojake oduzete i krijumčarene robe koju Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH prodaje, u njihovim licitacijama se sve češće nude i domaće životinje koje tuđom krivicom postaju predmet javnog nadmetanja.

Tako će sutra UIO u postupku hitne direktne prodaje pokušati da pazari kravu tešku 449 kilograma i žensko tele težine 115 kilograma.

Prodaja će se održati u prostorijama Regionalnog centra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče u 14.00 časova, do kada se mogu i dostaviti ponude za kupovinu životinja.

Učestvovati može svako pravno ili fizičko lice iz BiH koje predoči pasoš ili ličnu kartu, osim onih koji poslom vezani za upravu.

“Pravo učešća nemaju zaposleni bilo koje organizacije u UIO BiH kao ni njihovi srodnici do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog srodstva”, napominju iz UIO BiH.

Inače, prema Odluci o prodaji carinske robe direktna prodaja se zakazuje ako se radi o robi koja je lakokvarljiva, živoj stoci, te robi kojoj ističe rok upotrebe i to najkasnije 10 dana od dana oduzimanja, ustupanja ili zapljene.

Podsjećamo, prošle godine takođe u Regionalnom centru Tuzla je prodano 12 jagnjadi koja su pripadnici Granične policije zaplijenili BiH prilikom njihovog nezakonitog prelaska preko granice.


Direktna prodaja je održana krajem maja, a sitna stoka, ukupno teška 360 kilograma, pazarena je po cijeni od 1.198,80 KM ili preciznije 3,33 KM po kilogramu.

Sličnih primjera je bilo i u Mostaru, gdje je 2016. godine prodato 39 jagnjadi i dva konja na osnovu čega je UIO inkasirao nešto preko tri hiljade maraka.

Regionalni centar Tuzla Broj: 02/6/IV-16-16-99-3/20 Tuzla, 29.01.2020. godine 
 
 
Na osnovu člana 15. stav 3. Odluke o prodaji carinske (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 90/07 i 31/08), Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu  vrijednosti i prodaju robe u Regionalnom centru Tuzla broj: 16-16-32-335-2/19 od 05.09.2019. godine i Naloga za prodaju robe šefa Odsjeka za poslovne usluge u Regionalnom centru Tuzla, Komisija u sastavu: Mersiha Bajraktarević - predsjednik, Novak Vidaković- član i Dijana Kavgić- član, objavljuje:                               
 

               DIREKTNU PRODAJU 
  

Predmet prodaje su:  
 
1. Grla krupne stoke:                -krava, 1 komad, ukupne težine 449 kg
i    -žensko tele, 1 komad, ukupne težine 115 kg. 
 
Razlozi za objavljivanje direktne prodaje proizilaze iz člana 15. stav 1. tačka  b., jer se radi o živoj stoci. Pravo učešća imaju sva pravna i punoljetna fizička lica na teritoriji BiH, uz predočenje lične karte ili pasoša, odnosno ovjerene punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima. Lica uposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici UIO, kao i njihovi srodnici do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači. Direktna prodaja će se održati dana 31.01.2020. godine u 14:00 sati u prostorijama RC Tuzla, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla. Predmeti direktne prodaje mogu se pogledati uz prethodnu najavu na broj telefona: 035/368045. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti Komisiji za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju robe u Regionalnom centru Tuzla, sa sjedištem na adresi: Mitra Trifunovića Uče 161, Tuzla i moraju sadržavati tačno određenu robu (LOT) koja je predmet ponude, kao i ponuđenu cijenu.  Ponude se dostavljaju do početka održavanja direktne prodaje (do 14:00 sati), a zbog organizacije i blagovremenog početka održavanja direktne prodaje, iste je poželjno dostaviti do 13:30 sati. 
 
 
 
 
Komisija:
1. Mersiha Bajraktarević_________
2. Novak Vidaković____________
3. Dijana Kavgić_______________ 

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: capital.ba

 

Komentara