Javni poziv za obuku i polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Grada Bijeljina u 2022. godiniBroj: 402/22
Datum: 13.04.2022. godine
Na osnovu člana 43. stav 6) Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 45/17), člana 6. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Grada Bijeljina i Sporazuma o realizaciji obuke i stručnog ispita za turističkog vodiča na području Grada Bijeljina (broj 1-39/22 od 31.03.2022.godine), Turistička organizacija Grada Bijeljina, r a s p i s u- j e

J A V N I   P O Z I V ZA OBUKU I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA  TURISTIČKOG VODIČA ZA PODRUČJE GRADA BIJELJINA U 2022. GODINI

I
Raspisuje se Javni poziv za obuku i polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja  turističkog vodiča za područje Grada Bijeljina u 2022. godini.

II
Pravo polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja  turističkog vodiča za područje Grada Bijeljina imaju kandidati koji ispunjavaju uslove prema članu 43. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/17), i to:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, odnosno strani državljani koji posjeduju radnu dozvolu u Bosni i Hercegovini,
2. da imaju najmanje završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i
3. da aktivno poznaju najmanje jedan strani jezik.

III
(1) Za učestvovanje na Javnom pozivu kandidat je obavezan Turističkoj organizaciji Grada Bijeljina dostaviti Prijavu za obuku i polaganje ispita u pismenoj formi.
U Prijavi je potrebno navesti sljedeće podatke:
1. ime, očevo ime i prezime kandidata,
2. adresu prebivališta, odnosno boravišta kandidata,
3. datum i godina rođenja kandidata,
4. vrstu školske spreme i smjer koji je kandidat završio,
5. strani jezik, odnosno strane jezike koje kandidat namjerava polagati u okviru ispita i
6. kontakt telefon.
 (2) Uz Prijavu kandidati su obavezni da dostave sljedeće dokaze:
1. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, odnosno radne dozvole za strane državljane,
2.  ovjerenu fotokopiju lične karte i
3. ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom najmanje srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju ili drugi odgovarajući dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko kandidat posjeduje višu ili visoku stručnu spremu može dostaviti i dokaze o toj stručnoj spremi) i
4. dokaz o uplati naknade za obuku i polaganje stručnog ispita u vrijednosti od 400,00 KM, a koja se uplaćuje na žiro-račun Univerziteta Sinergija Bijeljina, broj 571-030-00000814-37 Komercijalna banka AD, uz navođenje svrhe plaćanja.

IV
(1) Stručni ispit za turističkog vodiča sastoji se od usmenog, pismenog i praktičnog dijela i polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju imenuje direktor Turističke organizacije Grada Bijeljina .
(2) Program stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Grada Bijeljina sastoji se iz sljedećih predmeta: Ustavno uređenje Republike Srpske, odnosno BiH, Istorija Republike Srpske, odnosno BiH, Osnovi turističkog zakonodavstva Republike Srpske, Osnovni turizma, Zaštita potrošača u turizmu, Vodička služba, Turistička geografija Grada Bijeljina i Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe Grada Bijeljina.

V
(1) Komisija sprovodi ispit, organizuje teorijsku i praktičnu obuku kandidata, te vrši provjeru znanja kandidata.


(2) Predmeti iz tačke IV javnog poziva podrazumijevaju teorijski i praktični dio, sa obukom.
(3) Program teorijske obuke traje ukupno 28 časova i podrazumijeva obuku iz sljedećih predmeta:
1) Ustavno uređenje Republike, odnosno BiH (dva časa),
2) Istorija Republike, odnosno BiH (šest časova),
3) Osnovi turističkog zakonodavstva Republike (dva časa),
4) Osnove turizma (šest časova),
5) Zaštita potrošača u turizmu (dva časa),
6) Turistička geografija Republike (četiri časa),
7) Kulturno-istorijsko nasljeđe Republike (šest časova).
(4) Program iz predmeta Vodička služba u turizmu podrazumijeva teorijsku i praktičnu obuku i traje ukupno 12 časova.
(5) Praktična obuka podrazumijeva simulaciju i demonstraciju turističkog vođenja u skladu sa gradivom predmeta Vodička služba u turizmu.

VI
(1) Nakon položenog stručnog ispita Turistička organizacija Grada Bijeljina kandidatima bez naknade izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča za područje Grada Bijeljina.

VII
(1) Prijavu na konkurs za obuku i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: "Turistička organizacija Grada Bijeljina, ul. Kneza Miloša br. 30, Bijeljina ", sa naznakom: "Prijava na konkurs za obuku i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča - NE OTVARAJ".
(2) Uz prijavu kandidat prilaže dokaze iz tačke III ovog poziva.
(3) Rok za podnošenje prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča je 03.05.2022. godine.
(4) Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzeti u razmatranje.

VIII
(1)  Javni poziv biće objavljen na internet stranici Turističke organizacije Grada Bijeljina, na internet stranici administrativne službe Grada Bijeljina, internet stranici Univerziteta Sinergija i u najmanje jednom lokalnom medijskom servisu.
(2) Program obuke i polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča, sa predmetnim oblastima i potrebnom literaturom biće objavljen na internet stranicama Turističke organizacije Grada Bijeljina i Univerziteta Sinergija.
(3)   Obuka i polaganje stručnog ispita će se obaviti pod uslovom da se za obuku i polaganje stručnog ispita prijavi najmanje osam kandidata.

IX

(1) O tačnom terminu i mjestu održavanja polaganja, kao i o ostalim bitnim pitanjima kandidati će naknadno biti obaviješteni na internet stranicama Turističke organizacije Grada Bijeljina i Univerziteta Sinergija na kojima će biti dostupne i sve ostale informacije vezane za polaganje stručnog ispita.
(2) Sve dodatne informacije u vezi polaganja predmetnog ispita mogu se dobiti  svakim radnim danom od 8 do 16 časova, putem telefona 055/217-111 i 055/224-511.

Direktor Jasmina Abdulahagić

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara