Na 40. sjednici Skupštine Grada Bijeljina Odluka o budžetu za 2021. godinuNa 40. sjednici Skupštine Grada Bijeljina koja će biti održana 12. oktobra, jedna od glavnih tačaka koja će se naći na dnevnom redu je razmatranje Nacrta Odluke o budžetu Grada za narednu godinu.

Prema skupštinskim materijalima, planirana ukupna budžetska sredstva su 51.527.729,00 KM,  koja će biti raspoređena na sljedeći način: tekuće rashode 39.835.869,00 KM, kapitalne izdatke 7.376.696,00 KM, budžetsku rezervu 300.000,00 KM i ostale izdatke 4.015.164,00 KM.
 

Za Skupštinu Grada planirana sredstva iznose 1.141.655,00 KM, što je u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu umanjenje za 17%. Kako je navedeno, sredstva su u cjelosti su namijenjena za finansiranje tekućih rashoda - naknade odbornicima, troškove sjednica, troškove reprezentacije, obilježavanje značajnih datuma (Pantelinski dani, Dan oslobođenja, Nova godina...), finansiranje rada GIK-a. Planirana sredstva za Kabinet Gradonačelnika iznose 804.000,00 KM, što je na skoro istom nivou u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu. Navedeno je da su sredstva u cjelosti namijenjena za finansiranje tekućih rashoda - materijalni troškovi i kapitalni grantovi mjesnim zajednicama, finansiranje medijskog praćenja i drugih aktivnosti Grada u cilju promocije i afirmacije u okruženju,  finansiranje lokalnog ekonomskog razvoja (LER) i sl.

Za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu planirana sredstva iznose 553.500,00 KM, što je 27% u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu. U materijalima je navedeno da su sredstva planirana na osnovu projektovanih prihoda od naknade za finansiranje zaštite od požara, a namijenjena su za finansiranje tekućih rashoda i kapitalnu potrošnju. Za Odjeljenje za opštu upravu ukupno planirana sredstva iznose 4.000,00 KM - za materijalne troškove odjeljenja.

Planirana sredstva Odjeljenju za finansije iznose 17.320.115,00 KM, što je u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu povećanje za 5%. Sredstva su namijenjena za tekuće rashode (bruto plate i naknade radnika i volontera u Gradskoj upravi, bankarske usluge, kamate za kredite, zatezne kamate i pomoć Sindikalnoj organizaciji) i ostale izdatke (otplate domaćeg zaduživanja i izdaci za PDV). Kako se u materijalima navodi, sredstva su povećana na rashodima za lična primanja zbog procjenjene fluktuacije zaposlenih u sljedećoj godini (naknada po osnovu tzv. „bijelog hljeba“ i sl.). Osim toga, značajno povećanje je i kod izdataka po osnovu otplate domaćeg zaduživanja, jer je u skladu sa anuitetnim planovima za 2021. godinu došlo do isteka grejs perioda kod dva kredita.
 

Potrošačka jedinica 00050150 ODJELJENJE ZA PRIVREDU - ukupno planirana sredstvana ovoj PJT iznose 736.960,00 KM. Namjenjena su za finansiranje tekućih rashoda protivgradne zaštite, dezinsekcije i deratizacije. Osim toga, sredstva ove PJT namjenjena su za afirmaciju preduzetništva i edukaciju privrednika i to kroz finansiranje materijalnih troškova zanatsko – preduzetničkih udruženja, finansiranje sajmova, foruma, studija i davanje grantova preduzetnicima. U odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu sredstva su povećana za 33%, a povećanje se odnosi na veće rashode deratizacije i podsticaj privrednicima u skladu sa Programom za korišćenje sredstava prikupljenih iz koncesionih naknada.

Za Odjeljenje za poljoprivredu planirana sredstva iznose 2.544.000,00 KM, što je u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu povećanje za 4%. Sredstva su namijenjena za finansiranje tekućih rashoda rada higijeničarske službe (azila za pse), sanacije i održavanja vodotokova i vodoprivrednih objekata i finansiranje JP Vode. Osim toga, kako je navedeno, planiraju se transferi iz kojih se finansira rad Agrarnog fonda i podsticaj i afirmacija domaće poljoprivredne proizvodnje putem Fonda. Kapitalni izdaci iznose 30.000,00 KM i namijenjeni su za ulaganje u poboljšanje šuma iz sredstava prikupljenih po osnovu nadoknade za rad u šumama u privatnoj svojini. Povećanje od 100.000,00 KM namijenjeno je za finansiranje stručnih usluga izrade Osnove za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Odjeljenje za prostorno uređenje ima ukupno planirana sredstva u iznosu od 254.000,00 KM, što je na nivou 2020. godine. Namijenjena su za kapitalne izdatke za finansiranje izrade urbanističkih planova u iznosu 250.000,00 KM i finansiranje tekućih rashoda - materijalnih troškova.

Za Odjeljenje za stambeno – komunalne poslove i zžs, planirana su sredstva u iznosu od 8.569.000,00 KM, što je za 4% manje u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu. Sredstva su namijenjena za finansiranje tekućih rashoda u iznosu 3.799.000,00 KM i kapitalnih izdataka u iznosu od 4.415.000,00 KM. Tekući rashodi obuhvataju troškove održavanja javne rasvjete, parka i zelenih površina, održavanje javne higijene, fasada, mjerenje zagađenja vazduha, finansiranje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, finansiranje rada zimske službe i sl. Tekući rashodi za 2021. godinu su veći za 6% u odnosu na izvorni budžet 2020. godine. Kapitalni rashodi se odnose na izgradnju i pribavljanje putne, vodovodne, elektro, kanalizacione i dr. komunalne infrastrukture u gradskim i seoskim mjesnim zajednicama i industrijskoj zoni. Kapitalni rashodi za 2021. godinu su manji za 12% u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu, finansiraju se iz sopstvenih izvora, jer u 2021. godini kreditno zaduženje nije planirano.
 

Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu ima planirana sredstva u iznosu od 500.250,00KM, na istom nivou kao prošle godine. Namijenjena su za finansiranje tekućih rashoda (civilna zaštita, materijalni troškovi udruženja građana koja se bave boračkim pitanjima, jednokratne pomoći porodicama palih boraca) i kapitalnih izdataka za rekonstrukciju i održavanje objekata i nabavku opreme civilne zaštite.

Za Odjeljenje za društvene djelatnosti ukupno planirana sredstva iznose 4.780.000,00 KM, što je prema skupštinskim materijalima za sljedeću sjednicu Skupštine Grada na istom nivou kao kod izvornog budžeta za 2020. godinu. Namijenjena su za finansiranje tekućih rashoda u visini od 3.350.000,00 KM i to za finansiranje primarne zdravstvene zaštite i mrtvozorstva, subvencija i grantova udruženjima građana i neprofitnim organizacijama u oblasti sporta, obrazovanja, kulture, kulturno – istorijskog nasljeđa, očuvanja tradicije, omladinskog organizovanja, nacionalnih manjina, pomoć penzionerima i sl., potrošnju po osnovu stipendija, sufinansiranje školskog prevoza, po natalitetnu politiku, podsticaj povratka, finansiranje političkih partija i sl. Kapitalni izdaci su planirani na nivou 1.430.000,00 KM i namijenjeni su za izgradnju, pribavljanje i rekonstrukciju objekata u obrazovanju, sportu, kulturi, završetak radova na zgradi Centra za socijalni rad, stambeno zbrinjavanje Roma, opremanje novoizgrađenih i rekonstruisanih sportskih sala, opremanje novoizgrađene radionice Tehničke škole, izradu projektne dokumentacije za novi studentski dom i sl.

Planirana sredstva za Odjeljenje za inspekcijske poslove u budžetu za 2021. godinu iznose 52.000,00 KM. Namijenjena su za finansiranje tekućih rashoda po osnovu izvršenja rješenja poljoprivredne, ekološke, urbanističko-građevinske inspekcije, troškova inspekcijskih uzoraka i materijalnih troškova.

Za Komunalnu policiju, planirana sredstva iznose 10.000,00 KM. Namijenjena su za finansiranje tekućih rashoda po osnovu materijalnih troškova, izvršenja po nalogu komunalne policije i sl.

Planirana sredstva za Odsjek za zajedničke poslove su na prošlogodišnjem nivou i iznose 1.276.000,00 KM. Namijenjena su za finansiranje tekućih rashoda, u iznosu 1.016.000,00 KM i kapitalnih izdataka u iznosu 260.000,00 KM. Tekući rashodi obuhvataju troškove zakupa objekata, komunalnih usluga, goriva, grijanja osiguranja, kancelarijskog materijala i sl. za potrebe gradske uprave, a kapitalni izdaci se odnose na rekonstrukciju i investiciono održavanje objekata gradske uprave i nabavku opreme.

Planirana sredstva za ostale korisnike budžeta
Ukupno planirana sredstva ostalim korisnicima budžeta Grada Bijeljina iznose 12.980.249,00 KM i raspodijeljena su na 16 jedinica. Namijenjena su za finansiranje socijalne zaštite, predškolskog obrazovanja, kulture, turizma, podsticaja male privrede i materijalnih troškova srednjih škola.

Planirana sredstva za Centar za socijalni rad i Socijalnu zaštitu iznose 7.122.900,00 KM, što je u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu povećanje za 11.87%.

Sredstva za finansiranje predškolskog obrazovanja i dječije zaštite planirana su za Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ u iznosu 2.252.400,00 KM, što je u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu povećanje za 13%.

Sredstva za finansiranje kulture planirana su za Centar za kulturu „Semberija“, Muzej Semberije, SKUD „Semberija“, Gradsko pozorište „Semberija“ i Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ Bijeljina u ukupnom iznosu 1.570.734,00 KM, što je na prošlogodišnjem nivou, povećanje je planirano (25.000,00 KM) samo kod kapitalnih izdataka za investiciono održavanje stalnih sredstava kod PJT Narodna biblioteka. Ukupno projektovani sopstveni prihodi kod ovih ustanova iznose 151.000,00 KM.

Sredstva za finansiranje unapređenja turističke ponude planirana su za Turističku organizaciju Grada Bijeljina u iznosu od 435.072,00 KM i to za tekuće rashode u visini 417.400,00 KM i kapitalne izdatke od 15.500,00 KM.

Sredstva namijenjena za podsticaj malih i srednjih preduzeća planiraju se za Agenciju za mala i srednja preduzeća. Planirana su u nešto većem nivou (3%) u odnosu na izvorni budžet za 2020. godinu, u iznosu 247.824,00 KM, a od toga je 110.000,00 KM je namijenjeno za podsticaj malih i srednjih preduzeća.

Sredstva planirana za finansiranje materijalnih troškova srednjoškolskog obrazovanja ukupno iznose 1.053.319,00 KM. Planiraju su za Gimnazija „Filip Višnjić“ Bijeljina, Ekonomska škola, Poljoprivredna i medicinska škola, Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ , Srednja stručna škola Janja, Muzička škola „S.S. Mokranjac“. Za tekuće rashode je predviđeno 801.093,00 KM, a za kapitalne izdatke 252.226,00 KM.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara