Politika privatnosti

PRAVILA KORIŠĆENJA
Dešavanja u Bijeljini ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Dešavanja u Bijeljini i podložno je tužbi.
 
Dešavanja u Bijeljini zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.
 
Linkovi na druge web stranice
Dešavanja u Bijeljini se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Sve sadržaje Dešavanja u Bijeljini koristite na sopstvenu odgovornost. Dešavanja u Bijeljini ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.
 
Zaštita privatnosti
Dešavanja u Bijeljini poštuje privatnost svojih korisnika i posjetilaca portala. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Dešavanja u Bijeljini neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila Dešavanja u Bijeljini.
 
Korisnicima Dešavanja u Bijeljini strogo je zabranjeno:
 – objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće BiH i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vua da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima;
 – lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog, prijeteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način;
 – objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlj pravnog ili fizičkog lica;
 – objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;
 – objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;
 – svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme;
 – prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca portala i korisnika.
 
Komentari čitalaca 
Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vesti objavljene na Portalu Dešavanja u Bijeljini, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:
Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji: 
1) povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica
2) povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti
3) je prevaran, obmanjujući, neistinit
4) je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu 
5) je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički
6) promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe
7) je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu
8) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance. 

Mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, uklonimo ili onemogućimo pristup bilo kom Sadržaju i Nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Portal Dešavanja u Bijeljini.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa „bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice“, takođe „ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica“.

Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu Dešavanja u Bijeljini ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom Dešavanja u Bijeljini.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi „netražene“ mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Mobilne aplikacije
Korišćenjem mobilnih aplikacija korisnik se slaže sa svim uslovima pod kojim aplikacija funkcioniše na instaliranom uređaju.
 
Internet portali “Media“ Bijeljina ima pravo da korisniku šalje servise obavještavanja ukoliko se korisnik sa tom funkcijom prethodno saglasio na svom mobilnom uređaju. Korisnik je saglasan i u isto vrijeme garantuje da neće i da nema pravo da bilo koje od aplikacija, koje su u vlasništvu “Media“ Bijeljina, na bilo koji način nelegalno koristi, kao i da ih prevashodno neće zloupotrebljavati u cilju sticanja lične dobiti, uznemiravanja odnosno vrijeđanja drugih, i to po bilo kom osnovu.
 
Korišćenjem aplikacije korisnici su saglasni sa cjelokupnim sadržajem aplikacije, te su u skladu sa navedenim saglasni i sa smiještanjem kolačića na uređaj korisnika. “Media“ Bijeljina ima pravo da u bilo kom trenutku, bilo da je riječ o besplatnim ili plaćenim aplikacijama, a sve u skladu i isključivo sa svojim poslovnim odlukama, prekine u tom smislu dalje plasiranje određenog sadržaja, odnosno ugasi postojeće servise, podršku, kao i same aplikacije.

Kako možete kontaktirati “Media“ Bijeljina i portal Dešavanja u Bijeljini?
– putem e-pošte: desavanjaubijeljini@gmail.com
– “Media“ Bijeljina, Meše Selimovića 4/5, 76300 Bijeljina
Tel:      +387 65 045 905
            +387 65 222 102 
Tel/fax: +387 55 211 222
www.desavanjaubijeljini.com
facebook.com/desavanjaubijeljini/
 
Internetski portali “Media“ Bijeljina,
portal Dešavanja u Bijeljini