Otvoren Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2023. godinu

Datum:

Share post:

Na osnovu člana 31. stav 2. alineja 1.) i člana 20. stav 1. i 2. Statuta Razvojne agencije Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 25/21 i 27/21), člana 17. i člana 15. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/23), a u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Grada Bijeljina za 2023. godinu, direktor Razvojne agencije Grada Bijeljina raspisuje:

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2023. godinu

Razvojna agencija Grada Bijeljina (u daljem tekstu: Agencija) raspisuje Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za podršku razvoja preduzetnika u 2023. godini, (u daljem tekstu: Javni poziv) koji se odnosi na preduzetnike sa područja Grada Bijeljina.

U smislu ovog javnog poziva pod pojmom preduzetnik podrazumijeva se fizičko lice; koje posjeduje i vodi preduzetničku radnju, da je registrovan za obavljanje djelatnosti kao osnovno zanimanje najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Pravo učešća imaju preduzetnici sa područja Grada Bijeljina koji prema klasifikaciji djelatnosti obavljaju zanatske i preduzetničke djelatnosti iz oblasti proizvodnje, usluga i trgovine.

1. Predmet
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podsticanje ulaganja u razvoj privrede, planiranih u Budžetu za 2023. godinu, na poziciji 415 200 tekući grantovi.

Ukupni iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 95.000 KM.

Dodjela podsticajnih sredstva (u daljem tekstu: podsticaji) izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Pravilnik) i na osnovu podnesene prijave koja je sastavni dio ovog javnog poziva.

Cilj dodjele bespovratnih sredstava je podrška preduzetnicima na području Grada Bijeljina za unapređenje njihovog poslovanja kroz kreiranja novih radnih mjesta i investicije u opremu i unapređenje tehnologija procesa proizvodnje.

2. Namjena
Podsticajna sredstva dodjeljuju se za sledeće namjene:
(1) Dodjela bespovratnih sredstava podrazumijeva sufinansiranje dijela opravdanih ulaganja koja je preduzetnik imao na realizaciji projekta za nabavku osnovnih sredstava kao; – refundacija uloženih sredstava.

Pod nabavkom opreme podrazumijevaju se sredstva za rad koja su u funkciji izrade, pripreme i dorade finalnog proizvoda u cilju razvoja i inoviranja procesa proizvodnje u domenu obavljanja djelatnosti.

Oprema mora biti u skladu sa djelatnošću preduzetnika namijenjena za profesionalnu upotrebu i nabavljena oprema ne može biti starija od osam godina.

Osnovna sredstva koja su nabavljena mogu se odnositi na:
a) uvođenje nove ili značajno poboljšanje postijeće tehnologije; mašina, informatičke opreme i alata,
b) ulaganja u nematerijalna sredstva; ISO standardi, HACCP, CE znak i poslovni softveri.
Podsticajem se obuhvataju aktivnosti koje su počele od 18. juna 2022. godine, kao prvog dan od zatvoranja Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2022. godinu, pa sve do zatvaranja ovog javnog poziva.
(2) Povećanje zaposlenosti – zapošljavanje adekvatne radne snage koja je neophodna za rast konkurentnosti msp.
Prihvatljivo zapošljavanje radnika je zapošljavanje sa evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina. Poslodavac zapošljava radnika nakon što mu se odobre sredstva odlukom o dodjeli podsticaja.

 Korisniku podsticaja sredstva mogu biti dodijeljena samo za jednu namjenu.
 Preduzetnik na javni poziv može dostaviti samo jednu prijavu.

3. Troškovi koji se ne mogu finansirat po javnom pozivu

• Nabavka učinjena prije i poslije vremenskog trajanja navedenog predmetnim javnim pozivom;
• Nabavka osnovnog sredstva koja je učinjena od fizičkog lica;
• Nabavka osnovnog sredstva od privrednog subjekta čiji je vlasnik istovremeno vlasnik i podnosioca prijave;
• Porez na dodatu vrijednost i sve ostale propisima utvrđene takse i naknade;
• Troškovi koji su vezani za nabavku osnovnog sredstva kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja, obuke i dr;
• Ulaganja koja se odnose na održavanja opreme i troškovi zakupa opreme;
• Troškovi za nadogradnje poslovnog softvera i godišnja preplata;
• Ulaganja koja se odnose na održavanja poslovnog prostora (renoviranje, elektro instalacije, rasvjeta, stolarija i dr.);
• Troškovi zakupa poslovnog prostora i režije (telefon, električna energija i dr.);
• Nabavka namještaja, polica, klima uređaja, televizora, telefona, videonadzora, alarmni sistemi, ventilatori, solarni paneli i dr;
• Trgovačka roba za dalju prodaju;
• Zajmovi i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
• Plaćanja u gotovom novcu;
• Računi/fakture uz koje nisu priloženi pripadajući dokazi o plaćanju;
• Plaćanja putem konpenzacije;
• Nabavka izvršena putem lizinga;
• Finansirenje resertifikacije sertifikata postojećeg standarda;
• Ulaganja iskazana na pojedinačnim računima vrijednosti manje od 500 KM;
• Ostali troškovi koji nisu u skladu sa namjenom projekta koji je prijavljen na javni poziv.

4. Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaj
Ispunjenost uslova preduzetnik dokazuje:
1. Da podnese uredno popunjenu prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva,
2. Da je registrovan za obavljanje djelatnosti najkasnije do 31.12.2022. godine,
3. Da je registrovana djelatnost preduzetnika kao osnovno zanimanje,
4. Da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,
5. Da je lice za koje se traži podsticaj bilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje-Biro Bijeljina prije objave javnog poziva,
6. Da nije u postupku odjave djelatnosti,
7. Da preduzetnik zapošljava najmanje jednog radnika na neodređeno vrijeme, na osam sati uključujući i vlasnika na dan raspisivanja javnog poziva;
8. Da je kandidovani projekat izrađen u skladu sa Pravilnikom i ovim javnim pozivom i da je vrijednost nabavke minimalno 1.000,00 konvertibilnih maraka (bez pdv-a),
9. Da redovno izmiruju obaveze prema Gradu Bijeljina,
10. Da nije primio podsticajna sredstva od Agencije u prethodnoj godini,
11. Da za iste namjene u tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne i lokalne pomoći,
12. Da ispunjavaju i druge uslove utvrđene Javnim pozivom i Pravilnikom o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.
Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti ugostiteljstva i igara na sreću, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava; samostalna zanimanja profesijalne djelatnosti fizičkih lica koja su registrovana u odgovarajućem registaru: advokati, notari, inžinjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti, taksisti i druga slična zanimanja, kao i zdravstvene, zubarske, predškolske i druge ustanove. Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti subjekti kod kojih se utvrdi zloupotreba dodijeljenih sredstava.

5. Potrebna dokumentacija
1. Propisani prijavni obrazac; sastoji se od dva priloga i popunjava se isključivo elektronski, a preuzima se na internet stranici www.agencijamsp.com
a) Obrazac prijave za nabavku osnovnih sredstava (Prilog 1.)
b) Obrazac prijave za povećanje zaposlenosti-zapošljavanje adekvatne rade snage (Prilog 2.)
Ukoliko je podnosilac ortačka radnja potrebno je da svi ortaci podnesu popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv,
2. Ovjerena kopija Rješenje o registraciji preduzetnika,
3. Uvjerenje iz registra preduzetnika da nije u postupku odjave djelatnosti, original ili ovjerena kopija, koja nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, (izdaje Odjeljenje za privredu),
4. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama, od Poreske uprave Republike Srpske, koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv,

5. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o broju zaposlenih radnika, od Poreske uprava Republike Srpske, koja nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv,
6. Ovjerene pečatom i potpisom vlasnika Poreske prijave poreza na dohodak za preduzetnike/male preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006) za poslednja tri mjeseca ili za 2022. godinu ako se prijava podnosi na godišnjem nivou,
7. Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji poreskog obveznika JIB,
8. Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o izmirenim obavezama PDV-a, od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koje nije starije od 60 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, (ne podnose preduzetnici koji nisu u sistemu pdv-a),
9. Obrazac 1011 o statusu malog preduzetnika ako preduzetnik nije u sistem PDV-a,
10. Original Uvjerenja o izmirenim obavezama prema Gradu Bijeljina koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, (izdaje Odjeljenje za Finansije Gradske uprave Grada Bijeljina),
11. Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću popunjavaju se isključivo elektronski i preuzimaju kao sastavni dio obrazca prijave, ovjerne pečatom i potpisom odgovornog lica:

a) Izjava br.1. da projekt sa kojim učestvuju u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske ili Grada Bijeljina,
b) Izjava br.2. o saglasnosti za korištenje datih podataka

12. Kopija sertifikata za standard koji je podnosilac prijave uspostavio u preduzetničkoj radnji i Ovjerena kopija ugovora pružaoca usluge sertifikacije, – ako je realizovani projekat za ulaganja u nematerijalna sredstva,
13. Dokaz o realizaciji ulaganju po projektu:
– Original ili ovjerena kopija Faktura sa pripadajućim bankovnim izvodima koji se odnose na realizaciju projekta, za period od 18.6.2022. godine do zatvaranja ovog javnog poziva, 7.9.2023. godine. Prihvatljive fakture su one koje su izdate od pravnog lica na najmanji pojedinačni iznos od 500 KM bez PDV-a, i koje glase na preduzetničku radnju/podnosioca prijave.
– Obavezno-Priložiti fotografije opreme/mašina koje su nabavljene.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih naknadno zatraži i dodatne dokumente, dokaze i pojašnjenja, relevantne pri odlučivanju o podnesenoj prijavi.
6. Kriterijumi bodovanja
(1) Komisija vrši ocjenu i bodovanje prijava koje su blagovremene, dopuštene, potpune i ispunjavaju uslove Javnog poziva i Pravilnika za jednu od namjena;
(2) Ocjena i bodovanje prijava za nabavljena osnovna sredstva obavlja se prema sledećim kriterijumima:
 Stručna ocjena projekta,
 Broj zaposlenih radnika,
 Kretanje poslovnih prihoda,
 Vrsta djelatnosti,
Privredni subjekt može ostvariti maksimalno 100 bodova.
(3) Ocjena i bodovanje prijava za zapošljavanje novih radnika boduje se od 50 – 65 bodova.

 Maksimalan iznos podsticaja koji se može dodijeliti privrednom subjektu iznosi do 10.000 konvertibilnih maraka.

7. Razmatranje prijava
Prijave na javni poziv razmatra Komisija za provođenje postupka dodjele podsticajnih sredstava za podsticaj razvoja MSP i preduzetništva. Zadatak Komisije je da u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijuma razmotri i ocijeni prijave privrednih subjekata, sačini prijedlog rang-liste korisnika podsticaja.
Na osnovu kriterijuma, bodova i ispunjenosti uslova utvrđenih javnim pozivom i Pravilnikom Komisija utvrđuje Rang listu. Vrednovanja prijavljenih privrednih subjekata sa iznosima podsticaja po pojedinačnom privrednom subjektu vrši se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava
Rang lista se objavljuje na internet stranici www.agencijamsp.com i oglasnoj tabli Agencije. Privredni subjekti imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.
Konačnu odluku o dodjeli podsticaja donosi direktor sa iznosima podsticaja po svakom privrednom subjektu. Odluka se objavljuje na internet stranici Agencije www.agencijamsp.com
Ukoliko nakon donošenja Odluke a prije potpisivanja ugovora neki od učesnika javnog poziva kome su odobrena sredstva odustane od dodijeljenih sredstava, sredstva će se dodijeliti sledećem učesniku sa Rang liste koji ispunjava uslove javnog poziva i Pravilnika.

8. Ugovor o dodjeli sredstava
Učesnik Javnog poziva kome su odobrena podstivajna sredstva (u daljem tekstu: Korisnik) prije zaključivanja ugovora Agenciji dostavlja:
(1) Izjavu da opremu neće otuđiti ili dati drugom privrednom subjektu u zakup ili na korištenje, najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.
(2) Kad je podsticaj dodijeljen poslodavcu za zapošljavanje novog radnika do potpisivanja Ugovora o dodjeli podsticaja Korisnik je dužan da dostavi dokaz o zasnivanju radnog odnosa za lice koje zapošljava: Obrazac PD3100 iz Poreske uprave o prijavi radnika, Ugovor o radu na neodređeno i potvrdu iz Zavoda za zapošljavanje Filijala Bijeljina da je lice bilo na evidenciji zavoda prije objavljivanja Javnog poziva.
(3) Svi korisnici podsticaja nakon preuzimanja Odluke o dodjeli podsticaja dužni su da dostave:
a) Potvrdu iz banke o otvorenom žiro računu koji je naveden u prijavi za dodjelu podsticaja kao i dokaz o likvidnosti u poslednjih 6 mjeseci.
b) blanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata podsticaja u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava.
v) Izjavu o davanju saglasnosti na odobreni iznos podsticajnih sredstava.
g) Izjavu o davanju saglasnosti za objavljivanje i korištenje ličnih podataka kao rezultata javnog poziva.
(4) Ukoliko Korisnik nakon preuzimanja Odluke o dodjeli podsticaja u roku od 15 dana ne dostavi tražena dokumenta iz stava. 1., 2. i 3. ovog člana, smatrat će se da je odustao od dodijeljenog podsticaja, a ugovor neće biti potpisan.
(5) Na osnovu Odluke, Agencija će zaključiti Ugovor o dodjeli sredstava sa Korisnikom kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

(6) Prenos sredstava vrši se nakon potpisivanja Ugovora sa Agencijom, u ukupnom iznosu, u roku od 30 dana nakon potpisivanja Ugovora Agencija će dati nalog za isplatu Odjeljenju za finansije koje vrši konačan prenos odobrenih sredstava sa računa Trezora Grada Bijeljina u korist Korisnika na njegov žiro račun otvoren kod poslovne banke.
(7) Privredni subjekti – korisnici podsticaja dužni su da Agenciji u svakom momentu omoguće kontrolu po osnovu projekta kojim su konkurisali na javni poziv i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

9. Podnošenje prijave
Prijava na javni poziv sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Razvojna agencija Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187 Bijeljina PREPORUČENOM poštom ili lično na gore navedenu adresu u vremenu od 7 do 15 časova, sa naznakom: NE OTVARATI prije sastanka Komisije
„Prijava za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2023 godinu“

Na poleđini koverte obavezno navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave.

Blagovremenom dostavom prijave putem pošte, smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana roka Javnog poziva, ovjerena pečatom prijemne pošte, sa jasno naznačenim datumom predaje, bez obzira na datum prispjeća.

Datum otvaranja: 10. avgust 2023. godine – datum zatvaranja: 7. septembar 2023. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 7. septembar 2023. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 055/204 024 i putem elektronske pošte email@agencijamsp.com

Broj: 712/23
Datum: 1. avgust 2023. godine.

DIREKTOR
Marko VLAČIĆ, s.r

Jавни позив подстицај развоја предузетника

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

POVEZANE VIJESTI

Ministar Minić u Bijeljini sa predsjednikom i članovima Udruženja poljoprivrednika „Sela Semberije i Majevice“ (video)

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Savo Minić, danas je prisustvovao sastanku sa semberskim poljoprivrednicima i predsjednikom Udruženja poljoprivrednika...

U NB „Filip Višnjić“ u Bijeljini promovisana knjiga “Uspon i pad embahada – Srpska i jugoslovenska diplomatija u vrtlogu istorije (1919 – 1948)“ dr...

U Narodnoj biblioteci “Filip Višnjić” predstavljena je knjiga “Uspon i pad embahada - Srpska i jugoslovenska diplomatija u...

Mali veliki fudbaleri iz Velike Obarske – braća blizanci Andrej i Aleksa Novaković (foto)

Braća blizanci Andrej i Aleksa Novaković iz Velike Obarske od svoje 6. godine igraju fudbal. U početku je...

Ministar Minić otvorio 21. “Interagro” – Ministarstvo će tokom godine biti redovno i odgovorno u svakom poslu (foto, video)

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić otvorio je danas 21. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i...