TRAŽI SE nova vanredna sjednica Izvršnog odbora FS RS! (foto)Novi dopis nam je stigao od članova Izvršnog odbora FS RS. Oni su danas u administraciji saveza predali zahtjev za vanrednom sjednicom Izvršnog odbora. U potpisu je šest članova IO koji traže hitnu sjednicu i razrješenje predsednika FS RS.  Evo šta su napisali u svom dopisu FSRS:

Predmet: Zahtjev za sazivanje sjednice  Izvršnog odbora FS RS

Gospodine predsjedniče,

Nakon Vašeg odgovora broj 689/19 od 12.09.2019. godine na Zahtjev 6 članova Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske (u nastavku teksta: IO FS RS) za sazivanje sjednice IO, koju niste sazvali iako su ispunjeni svi Statutom FS RS (u nastavku teksta: Statut) predviđeni uslovi, 6 članova IO FS RS (potpisi u prilogu) zahtijevaju sazivanje nove sjednice IO FSRS, sa sljedećim

Dnevnim redom:
Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika 21. sjednice IO FS RS, održane 09.09.2019. god;
Razrješenje predsjednika FS RS od strane Izvršnog odbora, u skladu sa članom 42. stav 1. Statuta, zbog teškog kršenja Statuta;
Razno.

Obrazloženje:
Zahtjev za sazivanje sjednice IO FS RS se podnosi u skladu sa članom 36. stav 1. Statuta FS RS.

Tačka ''Razrješenje predsjednika FS RS od strane Izvršnog odbora, u skladu sa članom 42. stav 1. Statuta, zbog teškog kršenja Statuta '', stavljena je na dnevni red IO zbog teškog kršenja Statuta FSRS član 36. stav 1. usljed odbijanja predsjednika FSRS da sazove sjednicu IO, što je po Statutu bio dužan da učini. Navedeni član imperativno određuje da ''na pismeni zahtjev najmanje šest (6) članova, predsjednik je dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora FSRS, koja se mora održati u narednih sedam (7) dana''. Kršenje Statuta potvrđeno je konačnim i izvršnim Rješenjima Republičke uprave za inspekcijske poslove, Sektora prosvjetne inspekcije – odjeljenje Banja Luka broj 24.120/616-266-34-5/19 od 20.09.2019. godine i 24.120/616-266-40-2/19 od 30.09.2019. godine. U obrazloženju rješenja broj 24.120/616-266-34-5/19 od 20.09.2019. godine je jasno navedeno da nije bilo nikakvog statutarnog osnova za nezakazivanje sjednice Izvršnog odbora od strane predsjednika FS RS, zbog čega je naloženo FS RS da, odmah po prijemu rješenja, zakaže i održi sjednicu Izvršnog odbora po zahtjevu 6 članova od 11.09.2019. godine, kao i da u roku od 30 dana po prijemu rješenja zakaže i održi vanrednu Skupštinu FS RS po zahtjevu 43 delegata od 29.08.2019. godine. U konkretnom slučaju postupajući inspektor je utvrdio da su prekršene odredbe člana 26. stav 2., člana 36. stav 3, te člana 41. Statuta FS RS. Rješenjem broj 24.120/616-266-40-2/19 od 30.09.2019. godine naloženo je FS RS da, u roku od 3 dana od prijema rješenje, postupe u skladu sa odredbom člana 41. stav 11. Statuta, a iz razloga kršenja odredbe člana 18. tačka 5. Statuta FS RS. Dakle, u oba rješenja su utvrđene povrede odredbi Statuta koje su se odnosile na zakazivanje sjednica IO i Skupštine FS RS, od strane nadležnih tijela FS RS, i to predsjednika FS RS kao odgovornog lica i generalnog sekretara.

Članovi IO su predložili dnevni red za sjednicu IO uključujući i kratko obrazloženje, a sve kako nalaže Statut. Dnevni red za vanrednu Skupštinu FSRS prema članu 26. stav 3. Statuta sastavlja Izvršni odbor. Prema tome 6 članova IO nisu ni trebali, a ni mogli da sastave dnevni red za vanrednu Skupštinu, jer je o tome trebao raspravljati Izvršni odbor. Vaši navodi da je dnevni red vanredne Skupštine morao biti u Zahtjevu za sazivanje sjednice IO su zamjena teza, jer to ne bi bilo moguće po navedenom članu 26. Statuta, tako da ste djelovali svjesno i s umišljajem. Vaš odgovor na zahtjev 6 članova Izvršnog odbora FS RS od 11.09.2019. godine u kojem ste istakli da nisu ispunjeni uslovi propisani odredbama članova 36. stav 1. i 2.,  26. stav 1., 2. i 3. su paušalni, neargumentovani i krajnje arbitrerni, a da ne pominjemo činjenicu da u skladu sa odredbom člana 41. stav 3. tačka a), b) v) i g) Statuta FS RS predsjednik nije nadležan, niti ima bilo kakvu nadležnost, niti ovlašćenja da tumači odredbe Statuta FS RS, već je to samo i isključivo Komisija za propise FS RS, a u skladu sa odredbom člana 28. Pravilnika o radu komisija Izvršnog odbora i pravnih tijela FS RS. Vaše tvrdnje da su prekršene odredbe člana 26. stav 1. i 2. Statuta su neosnovane, jer odredba člana 26. stav 1. jasno kaže da zahtjev treba sadržavati teme za dnevni red i kratko obrazloženje, što je zahtjev od 11.09.2019. godine i sadržavao, a vaš odgovor da je bilo potrebno obrazloženje razloga za sazivanje sjednice  i obrazloženje predloženih tema dnevnog reda predstavlja arbitrerno tumačenje pomenutih odredbi, a za kakvo vaše postupanje niste imali uporište niti u jednoj odredbi Statuta FS RS, što je uostalom potvrđeno i Rješenjem broj 24.120/616-266-34-5/19 od 20.09.2019. godine. Zahtjev je takođe sadržavao dnevni red u skladu sa odredbom člana 26. stav 3. Statuta FS RS. Kada je riječ o odredbi člana 36. stav 2. Statuta FS RS kojim je propisano da ''članovi Izvršnog odbora FS RS mogu dostaviti Generalnom sekretaru teme za dnevni red, uključujući i kratko obrazloženje, najmanje deset (10) radnih dana prije održavanja sjednice'', jednostavnim jezičkim tumačenjem može se doći do zaključka da dostavljanje tema za dnevni red i kratko obrazloženje nije obaveza podnosioca zahtjeva, na šta ukazuje jezička odrednica ''mogu'', a ne ''moraju'' ili ''dužni su'', što bi ukazivalo na postojanje obaveze. Ipak i pored toga, zahtjev od 11.09.2019. godine je sadržavao sve što je propisano odredbama člana 36. stav 1. i 2., ali ste se Vi, kršeći odredbi Statuta FS RS, oglušili o sve to.

Vaše odbijanje da sazovete traženu sjednicu kao i uslovi koje postavljate predstavljaju težak vid samovolje i opstrukcije rada Saveza. Vi ste u skladu sa članom 41. stav 3. Statuta alineja a) prvenstveno zaduženi za ''provođenje Odluka koje donosi Skupština i Izvršni odbor, kao i Komitet za hitna pitanja, putem Generalnog sekretarijata'' i alineja b) ''osiguravanje djelotvornog funkcionisanja tijela FSRS, da bi se ostvarili ciljevi opisani u ovom Statutu i programima koje odobri Skupština ili neko drugo tijelo''. Umjesto toga ponašate se samovoljno i blokirate rad tijela FSRS, Skupštine, putem generalnog sekretarijata, i IO. Posebno napominjemo da nije vaša nadležnost tumačenje odredbi Statuta FS RS, jer za to postoji nadležno tijelo, a to je Komisija za propise FS RS, u skladu sa odredbom člana 43. stav 1. Statuta FS RS. Takođe Vas podsjećamo da je odredbom člana 28. Pravilnika o radu komisija Izvršnog odbora i pravnih tijela FS RS propisano da Komisija za propise ''daje pravne savjete vezano za statut i pravilnike FS RS, kao i statut i pravilnike asocijacija članica'', kao i da ''vrši analizu pravnih pitanja vezanih za fudbal i o tome savjetuje IO FS RS i Generalnog sekretara FS RS'', što znači da je ovo stalno tijelo (Komisija za propise FS RS) samo i isključivo nadležno za tumačenje odredi Statuta FS RS, a nikako predsjednik FS RS ili generalni sekretar FS RS. Da je to zaista tako, može se zaključiti i po tome što je u vezi sa zahtjevom 43 delegata za održavanje vanredne Skupštine FS RS od 29.08.2019. godine, aktom broj 643/19 od 30.08.2019. godine, generalni sekretar FS RS zatražio od nadležne Komisije za propise tumačenje Statuta FS RS u vezi sa sazivanjem vanredne Skupštine FS RS i temama dnevnog reda iste. Postupajući po tom zahtjevu generalnog sekretara FS RS Komisija za propise je u aktu od 03.09.2019. godine istakla da je zahtjev 43 delagata Skupštine FS RS za sazivanje vanredne Skupštine FS RS sa prijedlogom dnevnog reda kako je to navedeno u zahtjevu, podnesen u skladu sa odredbom člana 26. stav 1. Statuta FS RS, te da su ispunjeni statutarni uslovi za sazivanje vanredne Skupštine FS RS, a koji stav Komisije za propise predsjednik FS RS nije prihvatio. Takođe podsjećamo da je isti stav zauzeo i postupajući inspektor u Rješenju broj 24.120/616-266-34-5/19 od 20.09.2019. godine, kojim je naloženo predsjedniku FS RS kao odgovornom licu da u roku od 30 dana po prijemu rješenja rješenja zakaže i održi vanrednu Skupštinu FS RS po zahtjevu 43 delegata od 29.08.2019. godine, a što do današnjeg dana nije urađeno, što samo ukazuje na bahatost i smaovolju predsjednika FS RS kao odgovornog lica.

Kad su u pitanju podnesci FSBiH, dostavljate ih sad ali su poznati široj javnosti. Ne uvažavate stav Komisije za propise FSRS, a šaljete nam mišljenja drugih organa. Interesantno je da Vas brine budžet kad su u pitanju sjednice na kojima se traži Vaše razrješenje.


Još da Vas poučimo da po Statutu ne postoje vanredne sjednice IO i da ste dužni da sazovete traženu sjednicu IO u rokovima predviđenim Statutom. Takođe, budući da se traži Vaše razrješenje ne možete mijenjati dnevni red niti glasati o Vašem razrješenju u skladu sa članom 42. stav 3. Statuta.

Predmetni zahtjev za sazivanje sjednice Izvršnog odbora FSRS podnosi 6 članova Izvršnog odbora, vjerodostojnost je utvrđena ličnim potpisima, te su u formalnopravnom smislu  ispunjeni svi uslovi iz člana 36. stav 1. i 2. Statuta FS RS.

U prilogu Vam dostavljamo saglasnosti sa ovim zahtjevom.

Banja Luka, dana 08.10.2019. godine.                                                           
Članovi Izvršnog odbora FS RS

6 članova, spisak sa potpisima u prilogu

 

Dešavanja u Bijeljini
​Izvor: sportdc.net

 

Komentara